Insatser för företag

Projektet har erbjudanden för företag inom en rad områden, exempelvis enligt nedan.

1. CORONA-INSATSER

Bollplank

Möjlighet till dialog om det uppkomna läget med en samtalspartner utanför den egna organisationen som har gedigen näringslivs- och företagarerfarenhet. Samtalspartnern fungerar som ett bollplank för företagsledaren/entreprenören.


Situationsanalys och handlingsplan

Insats för att kartlägga affärseffekten i det enskilda företaget av Covid-19 samt ta fram en handlingsplan för företaget med syfte att minimera företagets riskexponering. Arbetet genomförs i workshop-form genom huvudsakligen digitala möten.

Facilitering kundsegment och värderbjudande
Insatsen består av facilitering för ett enskilt företag som p g a Covid-19 behöver undersöka möjligheten att omdefiniera sina erbjudanden och/eller rikta dem till nya kundsegment. Arbetet genomförs i workshop-form genom huvudsakligen digitala möten.

2. FRÅN IDÉ TILL MARKNAD

Consensus Innovation
Med Consensus Innovation skapas samsyn i en grupp kring idéer och vilka strategiska vägval som krävs för att nå nya produkter eller marknader. Det är en effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar som skapar delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet. Metoden ger samsyn kring en tydlig väg framåt.

Business Model Canvas
Med Business Model Canvas utvecklas nya affärsmodeller. Metoden tar fram och visualiserar företagets eller produktens värdeerbjudande, kunder, säljkanaler, intäkter, resurser, kostnader, intressenter och aktiviteter. Den hjälper företag att prioritera aktiviteter, illustrera avvägningar och göra rätt strategiska val.

Innovation Due Diligence®
Metoden Innovation Due Diligence® används för att kartlägga innovationers nuläge, potentiella marknader och strategier för att på bästa sätt lyckas med en marknadsetablering. Den baseras på mångårig erfarenhet och forskning vid Luleå tekniska universitet. Metoden omfattar innovationens nuläge, marknadsprioritering och kommersialiseringsstrategi.

Google Design Sprint
Metoden, som genomförs som en 5-dagars sprint, ger svar på avgörande affärsfrågor genom konkret arbete med design, prototyping och verifiering av idéer med verkliga kunder.

3. PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING

Tekniska förstudier
Tillgång till tekniska experter, i många fall med forskarbakgrund, för tekniska genomlysningar av frågeställningar och innovativa idéer. De anlitade experterna kan komma från Luleå tekniska universitet, provmiljön vid RISE i Luleå, annan akademi eller från näringslivet.

Prototyputveckling
Avgränsade insatser som bistår företaget i utveckling, framtagande och verifiering av prototyper. De anlitade experterna kan komma från Luleå tekniska universitet, provmiljön vid RISE i Luleå, annan akademi eller från näringslivet.

Systemdesign
Riktade och avgränsade insatser för att ta fram initial systemdesign eller för att ta fram en ny systemdesign för ett system som med tiden visat sig behöva förnya och städa upp i systemdesignen. De anlitade experterna kan komma från Luleå tekniska universitet, provmiljön vid RISE i Luleå, annan akademi eller från näringslivet.

4. PROVMILJÖTJÄNSTER

Big Data Analysis & Machine Learning
Nyttjande av tjänster inom Big Data Analysis på den egenutvecklade plattformen vid RISE testdatacenter ICE I Luleå. Tjänsteutbudet sträcker sig från nyttjandet av ICE Hadooptillämpning HOPS till ett komplett tjänsteerbjudande med verktygsexperter, analytiker och nyttjande av RISE egen data.  

Cloud & IT
Möjlighet att testa hur en molnbaserad applikations produktionsmiljö bäst kan skalas upp med hårdvara eller mer data och optimera infrastrukturen efter behov. Tillgång till juridisk expertis för att säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning. Möjlighet att basera utveckling av hård- och mjukvarulösningar på fakta från ett verkligt, fullskaligt datacenter samt att nyttja testdatacentrets experter som bollplank, fokusgrupper eller testpanel.

Facility & IT HW
Möjlighet att testa nya innovativa, ja t o m disruptiva, teknologier för datacenter och samtidigt mäta hundratals miljöfaktorer. Tillgång till ett vetenskapligt team som även kan hjälpa till att tolka resultaten av försöken i testdatacentret.

Utility
Möjlighet att testa koncept för cykliska energisystem, olika uppställningar och mäta kvalitet på inkommande och utgående resurser för att optimera systemet.

5. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Granskning
Tillgång till erfarna jämställdhetsexperter som utifrån det enskilda företagets behov gör en genomgång av jobbannonser, marknadsföringsmaterial, presentationer och webbsidor samt ger råd om hur dessa bör justeras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Konsultation
Tillgång till erfarna jämställdhetsexperter för konsultation i jämställdhetsintegrering av affärs- och verksamhetsprocesser samt rådgivning för upprättande av jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan

Seminarier
Utifrån ett företags unika situation och behov skräddarsyr våra jämställdhetsexperter med skilda expertisområden föreläsningar och seminarier inom området genus, jämställdhet och mångfald

6. KOMMUNIKATION

Kommunikation av värdeerbjudande

Tillgång till erfarna konsulter för utveckling av kommunikation rörande företagets värdeerbjudande.
 

Film

Framtagande av film som förklarar och illustrerar företagets erbjudande inom datacenter och moln. Insatsen kan inkludera arbetet med innehåll, manus, film, klippning och voice-over.
 

Folder

Framtagande av folder om företagets erbjudande inom datacenter och moln. Insatsen kan inkludera arbetet med innehåll, bilder, layout och tryckning.