GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera om aktiviteter i projektet Datacenter Innovation Region.

Vi har fått dina uppgifter från allmänna källor eller vid personliga kontakter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas under projektets livslängd, dvs längst till 2021-12-31. Dina personuppgifter sparas också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med finansiärer som exempelvis Tillväxtverket och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.
Personuppgiftsansvarig är LTU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dataskydd@ltu.se.

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Personuppgifter med avseende på konferenser och event
Då du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar själva eller tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer godkänner du att dina personuppgifter kommer att lagras. För att ge besökarna en så givande upplevelse som möjligt kan dina kontaktuppgifter delas med andra deltagare samt med partners/sponsorer som deltar på eventet. Foton eller filmer som tas vid eventet kan användas i rapporterings och informationssyfte.

In English

How we treat your personal data
We need to save and process personal information about you, such as name, address, e-mail. The purpose of such a treatment is to be able to inform about activities in the Datacenter Innovation Region project.

We have received your information from public sources or through personal contacts. We apply applicable privacy legislation at all times in all processing of personal data. The legal basis for processing your personal data is consent. Your data will be saved during the life of the project, ie until 2021-12-31. Your personal data is also saved as long as it is required by the legislation on public documents and the authorities' archives.

The personal information we process about you is shared with financiers such as the Agency for Growth and the personal data assistants we use to be able to perform our services and fulfill our obligations to you. We may also share your personal information with a third party, provided we are required to do so by law. However, we will never transfer your information to a country outside the EU.

We may disclose your personal information to the person requesting a public document if your personal data is in it, in accordance with the public documents rules, unless they are confidential.
Personal data controller is LTU. You have the right to contact us if you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to object or request deletion of your information. You can do this most easily by contacting us at dataskydd@ltu.se.

You can reach our Data Protection Officer at telephone number +46(0)920 - 49 10 00 or e-mail dataskydd@ltu.se.

If you have a complaint about our processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (Datainspektionen).

Personal information regarding conferences and events
When registering for a conference or event that we organize ourselves or together with one or more of our partners/sponsors you agree that your personal information may be stored. In order to give the participants an as rewarding experience as possible, your contact information may be shared with other participants and with partners/sponsors who participate in the event. Photos and videos captured at the event may be used for reporting and information purposes.