EXEMPEL PÅ INSATSER

Datacenter event på Västerbotten på Grand

Datacenter Innovation Region projektet bjöd in till en dag om Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri i samband med Västerbotten på Grand Hôtel. Dagens huvudtema var hållbarhet och bjöd på goda exempel, trender och dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick också information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

En av föreläsarna som uppskattades särskilt var Node Poles CCO Christoffer Svanberg som pratade om deras nya miljömärkning, världens första Fossil Free Data-märkning. Märkningen gör det möjligt för företag att transparent och tydligt redovisa att data lagras hållbart. Anledningen att det är viktigt, enligt Christoffer Svanberg, är för att om Internet var ett land så skulle det vara den sjätte största elanvändaren på jorden. Och med en tredubblad ökning av den globala internettrafiken bara från 2017 till 2020 så blir det allt viktigare att framtidens datahantering och lagring sker med fossilfria energislag. För att få märkningen måste företag uppfylla ett antal kriterier, bland annat att nyttja 100% förnybar energi.

Ett annat föredrag som många ansåg var mycket intressant hölls av miljöföretaget Ecogain och deras VD Anders Enetjärn och rådgivaren Cajsa Björkén. De arbetar med markanvändnings- och exploateringsprojekt och jobbar för att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och hållbar användningen av mark, naturkapital och biologisk mångfald. En vision för datacenter branschen var, enligt Cajsa, att det i framtiden inte kommer att finnas några döda tak utan att alla datacentertak kommer att vara gröna för att på så sätt kompensera för den stora markyta som datalagringsbyggnader tar upp och ge tillbaka och återskapa förlorade ekosystem och bidra till ökad biologisk mångfald. Anders Enetjärn säger: -Det var roligt att se att vårt föredrag engagerade. Det blev en bra diskussion och flera bra medskick som formulerades i workshopen som hölls senare under dagen.

Ytterligare en talare som många såg fram emot att lyssna på var Tor Björn Minde från RISE SICS ICE testlabb som gav en trendspaning. Tor Björn spår att år 2030 så kommer tillväxten av antalet mega datacenter i världen att växa med över 100 datacenter per år, Norden kommer att lagra hälften av all europeisk molndata som inte är tidskritisk och vätskekylning kommer att användas överallt. Vidare menade han att alla datacenter kommer att vara självlärande och optimera sig själva och att allt material i datacenter kommer att vara en del av den cirkulära ekonomin.

Två andra talare var Isabelle Kremlin från Svensk Datacenter Industri och Patrik Öhlund, ordförande för iMasons hållbarhetskommitte, en organisation som främjar samarbeten, utvecklar gemensamma riktlinjer, standarder och mätvärden för hållbar design och drift. Patrik arbetar i sitt uppdrag med att inspirera, uppmuntra och utveckla resurser för att hjälpa den digitala infrastruktursektorn att minska miljöpåverkan.

Isabelle och Patrik höll även i eftermiddagens workshop. Workshopen bestod av en halvtimmes gruppdiskussion följt av återrapportering och tog upp vad den svenska datacenter branschen kan göra för att nå FNs globala hållbarhetsmål och hur vi kan sprida best practices till den globala industrin. Gruppdiskussionerna var mycket uppskattade och de blev svårt att avbryta de engagerade deltagarna. Några saker som det samtalades om var återvinning av överskottsvärmen från datacenter, standarder kring att skapa ett nettoöverskott rörande biodiversitet, en mognadsskala för hållbarhet, svanenmärkta app:ar och att implementera best practices i EU Code of Conduct.

Deltagarna kom från hela Sverige och bestod av bland annat näringslivsutvecklare, etableringsaktörer, innovationsfrämjare och inkubatorer. Annika Svensson var dagens moderator och bidrog till den avslappnade och goda stämningen under dagen.

Jan-Olov Johansson, Luleå tekniska universitet säger: - Från projektets sida uppskattar vi möjligheten att samla branschföresträdare i det trevliga sammanhang som Västerbotten på Grand Hôtel utgör. Det här är andra året i rad som vi arrangerar eventet och det är roligt att det är så välbesökt och att så många ger så mycket positiv feedback.

NY DATACENTER BROSCHYR (Nr 3)

Projektet har varit med att ta fram en datacenter broschyr.
Broschyren beskriver bland annat vilka initiativ som finns inom området, däribland Datacenter Innovaiton Region projektet, RISE SICS North och Cloudberry.
Ladda ner broschyren här

FILMER

Se två korta filmen om våra insatser här från Team Tools och här och här från Acon här.
Se även en film om Arctos Labs som projektet varit med och tagit fram här.
Se en film om Elastisys jämställdhetsarbete här.

STUDIE AV BLOCKKEDJOR

Forskare vid LTU har belyst möjligheter och utmaningar med att använda blockkedjeteknik för digital autentisering för företaget Compodium.

Luleåbaserade Compodium har kompetens och tekniklösningar för digitala möten, telemedicin, e-hälsa och uppkopplade evenemang i världsklass. Företagets kunder finns inom sjukvården, försvaret, stora företag och organisationer. Compodium erbjuder videokonferenser med stora krav på teknisk kvalitet, säkerhet och integritet och det är ett av få företag i branschen som är oberoende av infrastrukturoperatörer och produktleverantörer.

Compodium är först i världen med att garantera att vården pratar med rätt patient och erbjuder bland annat ”digitala vårdrum” som kombinera högkvalitativa videokonferenser med patientsekretess.
Idag har de ca 500 av dessa digitala vårdrum i drift i Sverige. I dessa loggar patienten in via Bank-id och väntar på att vårdpersonal loggar in i sin portal och klickar på sin patient. Då skapas ett digitalt vårdrum där patient och vårdpersonal, tryggt och säkert, ser och hör varandra. Compodiums videokonferenser används också bland annat för operationer i realtid.

Läs mer: https://compodium.com/
Film om företaget: https://www.eventmarket.se/compodium
Film om hur digitala väntrum fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=JTRJTmyozFo&feature=youtu.be

GOOGLE DESIGN SPRINT

Via Tromb genomfördes en Google Design Sprint med företaget Idépoolen.

I företagsgruppen Idépoolen ingår verksamhet i Piteå, Boden, Luleå, Örnsköldsvik och Gävle. Företaget hade en önskan om att skapa en gemensam digital plattform för att effektivisera verksamheten, öka omsättningen och skapa synergier.
Företaget Tromb genomförde därför en Google Design Sprint med Idepoolen. Resultatet blev mycket lyckat och Idépoolen utvecklar det framtagna konceptet vidare.

Läs mer om Google Design sprint här: http://www.gv.com/sprint/
Läs mer om Idepoolen här: http://idepoolen.se/
Läs mer om Tromb här: https://tromb.com/

UTVECKLING AV MARKNADSERBJUDANDE

Arctos Labs är ett konsultföretag inom telekom som arbetar för att utforma framtidens nät, produkter och lösningar till världsledande leverantörer. Den främsta målgruppen är telekomtillverkare, operatörer, programvaror och tjänsteleverantörer på den internationella affärsscenen.

Arctos Labs har erhållit projektstöd för att utveckla företagets innovation och marknadserbjudande inom molnområdet med fokus på telekomindustrin. De har deltagit på mässan "Mobile World Congress" i Barcelona och inför mässan togs det fram ett uppdaterat marknadsföringsmaterial för att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera deras erbjudande.

Mässan "Mobile World Congress" föregicks av planering och projektarbete för framtagning av en demo (för mer information, se länkar nedan), där RISE SICS North testlabb användes för demonstrationskörningar. Mässan gav nya kontakter med företag från England, Irland, USA och Spanien. Kontakter som kan komplettera Arctos Labs erbjudande mot Telekomoperatörer och leverantörer som behöver utveckla sina nät. Arctos Labs ser nu goda möjligheter att växa sina affärer inom segmentet telekommunikation och moln där automatisering av näten är kärnan i deras erbjudande.

RAPPORT FRÅN DATACLOUD EUROPE

För att knyta nya internationella kontakter och hålla koll på hur datacenterbranschen utvecklas besökte representanter från projektet konferensen DataCloud Europe som hölls i Monaco i början av juni.  

Den två dagar långa konferensen samlade 2000 deltagare, 100 internationella organisationer och 180 talare. Målsättningen med deltagandet var att få kontakt med aktörer inom branschen samt att fånga upp trender och nya tekniker som ger möjlighet att utveckla erbjudanden bland FUI-projektets intressenter. Våra medföljande företag fick tillfälle att samtala med potentiella kunder och samarbetspartners. Under mässan informerade vi om FUI-projektet i samtal med många deltagare samt diskuterade extra mycket med olika lokala aktörer. Ett flertal av regionens datacenteraktörer deltog, exempelvis Hydro66, Node Pole, Fortlax, samt nationella aktörer som Business Sweden.

Nedan följer ett antal observationer från konferensen.

Observation 1: Intresseföreningen iMasons ska påverka beslutsfattare
iMasons: Initialt drivet av Microsoft, Google samt Uber har man startat denna intresseförening
öppen för alla inom Datacenterbranschen. Syftet är att skapa en stark grupp som kan
gemensamt påverka beslutsfattare. För att bli antagen måste man visa upp en kompetensprofil
som uppfyller deras krav.

Observation 2: Initiativet Things Network gör data tillgängligt för allmänheten
Det fanns intressanta initiativ såsom t.ex. presentationen av Things Network
som helt bygger på open source och crowd sourcing. Detta är diametralt motsatt vad dom stora
bolagen (Microsoft, Uber m.fl.) driver men ändå väldigt intressant då detta är skapat och drivet
direkt av användarna. Detta har nu vuxit till ett nätverk av Internet of Things enheter som
har kopplats upp mot en molnlösning som gör data tillgängligt för användarna. Vad sägs om en
uppkopplad musfälla som larmar när den slagit igen?! Lösningen bygger på en ny standard för
väldigt energisnål radioteknik som gör att enheterna kan klara sig från några månader till flera
år på ett batteri.

Observation 3: intresset ökar
Vi ser betydligt fler finansiärer samt kineser och ryssar som deltar än tidigare år. Det tyder på
att intresset för branschen bara ökar!

Observation 4: kommande superdator
Inom EU pågår ett stort projekt kring en kommande superdator. Detta presenterades (ExaScale
projektet) och visar att EU satsar inom detta område. Här krävs, för detta bryter ny mark,
många nya innovativa lösningar för kretsdesign, kylning och minneshantering m.fl.